Xin chào!
Bạn của tôi

Tôi viết
về cuộc sống

Tôi viết
về công việc

Tôi viết
về tình yêu

© Bản quyền bài viết